prawo podatkowe

Zmiany w prawie podatkowym — co zmieniło się w 2023 roku?

Nowy rok przynosi wiele zmian w różnych dziedzinach życia, w tym również w prawie podatkowym. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Jakie nowe podatki od 2023?

Jedną z najważniejszych zmian w podatkach jest wprowadzenie tzw. podatku od aktywów netto. Ten nowy podatek dotyczyć będzie firm, których wartość majątku przekracza 10 milionów euro. Wysokość podatku wynosić będzie 0,035% wartości aktywów netto powyżej tego progu. Podatek ten ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Kolejną nowością jest podatek od dywidend, który został wprowadzony w celu zrównoważenia obciążeń podatkowych między dochodami z pracy a dochodami z kapitału. Podatek ten będzie pobierany w wysokości 15% od kwoty dywidendy. Ograniczenia w stosowaniu ulg i odliczeń podatkowych zostaną wprowadzone dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują umowy o pracę do uzyskiwania korzyści podatkowych.

Co się zmienia od 1 stycznia 2023?

Od 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegają zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie spółek osobowych. Dotychczas spółki osobowe były opodatkowane na zasadzie podatku dochodowego od osób fizycznych, a od nowego roku będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania firm oraz ułatwienie przepływu kapitału między państwami UE.

Kolejna ważna zmiana dotyczy podatku VAT. Od nowego roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące rozliczeń VAT dla przedsiębiorców prowadzących handel elektroniczny. Przedsiębiorcy będą musieli rejestrować się w systemie Mini One Stop Shop (MOSS), który pozwoli na łatwiejsze rozliczanie podatku VAT z transakcji zagranicznych.

Warto również wspomnieć o zmianach dotyczących ulg i odliczeń podatkowych. Od nowego roku zostaną wprowadzone ograniczenia w stosowaniu tych ulg oraz odliczeń dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na umowach cywilnoprawnych. Zmiany te mają na celu zwalczanie tzw. szarej strefy oraz zapewnienie równości w opodatkowaniu pracowników.

Zmiana zasad opodatkowania spółek osobowych oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczeń VAT dla przedsiębiorców prowadzących handel elektroniczny mają na celu ułatwienie przepływu kapitału między państwami UE, oraz zwalczanie oszustw podatkowych.

Ograniczenia w stosowaniu ulg i odliczeń podatkowych dla przedsiębiorców wykorzystujących umowy cywilnoprawne mają na celu zapewnienie równości w opodatkowaniu pracowników oraz zwalczanie szarej strefy.

Ostatnie posty:

Zobacz inne posty: